%%% AKCE Losos mletý 49 Kč. AKCE Losos ořez 63 Kč.

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu společnosti Tutani s.r.o. - www.obchod.tutani.cz


Čl. I.
Základní ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu www.obchod.tutani.cz(dále jen „www.obchod.tutani.cz“) pro zákazníky společnosti Tutani s.r.o. (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze závazkových právních vztahů mezi společností  Tutani s.r.o. jako dodavatelem výrobků mraženého masa a souvisejících výrobků (dále jen „prodávající“) a jejími zákazníky (dále jen „kupující“), (prodávající a kupující budou dále označováni společně jako „smluvní strany“). Předmětem závazkových právních vztahů je koupě a prodej zboží prezentovaného na internetové stránce elektronického obchodu společnosti Tutani s.r.o. a vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, vzniklé především při uzavírání kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) a jiné činnosti s tím související.

1.2 Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu je společnost Tutani s.r.o. se sídlem Čanovice 6, Malíkovice 27377 IČO 05016517, DIČ CZ05016517, spisová značka: C257061 vedená u rejstříkového soudu v Praze.


1.3 Kupujícím je pro účely těchto VOP fyzická osoba, která nakupuje zboží prostřednictvím internetového obchodu společnosti Tutani s.r.o. www.obchod.tutani.cz zejména pro osobní potřebu a nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále též jako „spotřebitel“). Internetový obchod je určen jen pro subjekty nakupující na území České republiky. Tyto VOP se tedy vztahují pouze na vzájemné vztahy prodávajícího a kupujícího, kterým je spotřebitel. V případě, kdy je kupujícím podnikatel, či v případě, kdy kupující při objednání zboží uvede ve formuláři i své IČ a/nebo DIČ, nebo vloží-li kupující spotřebitel zboží do vlastního obchodního majetku nebo do obchodního majetku jiného podnikatele a/nebo užije-li kupující, dá-li svolení k užití či jinak dovolí užití zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci podnikatelské činnosti jiného podnikatele, nepoužijí se na závazkový vztah s prodávajícím tyto VOP, ale smluvní strany se písemně dohodnou na všech podmínkách prodeje zboží. 

1.4 Zbožím či věcí pro účely VOP jsou veškeré výrobky a jejich příslušenství, které prodávající Tutani s.r.o. nabízí a prodává přes svůj internetový obchod www.obchod.tutani.cz, tj. například:

ü mražené maso pro zvířata

ü konzervy a salámy na cesty pro zvířata

ü doplňky stravy pro zvířata

1.5 Prodávající umožňuje každému kupujícímu seznámit se se zněním těchto VOP, a to jejich zveřejněním na oficiálních internetových stránkách společnosti Tutani s.r.o., v sídle společnosti. 

1.6 Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. V případě, že prodávající a kupující uzavřou písemnou kupní smlouvu, ve které si dohodnou podmínky odlišné od VOP, mají taková ustanovení kupní smlouvy přednost před VOP.

1.7 Seznam zboží na internetové stránce www.obchod.tutani.cz, kterou provozuje prodávající, je katalogem běžně dodávaného zboží a prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost veškerého uvedeného zboží. Dostupnost zboží si může kupující ověřit u prodávajícího na e – mailové adrese obchod@tutani.cz nebo na telefonním čísle uvedeným na webových stránkách www.obchod.tutani.cz.

1.8 Stručný popis zboží je uveden na www.obchod.tutani.cz, bližší údaje týkající se zboží budou kupujícímu poskytnuty na vyžádání. Bližší informace o zboží mohou být zasílány společně se zbožím. 

Čl. II
Uzavření kupní smlouvy

2.1 Návrhem na uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránkách internetového obchodu www.obchod.tutani.cz. Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „občanský zákoník“) se nepoužije.

2.2 Kupující si zboží objednává kliknutím na tlačítko s názvem „Do košíku“. Dalším krokem při objednávání je přihlášení se registrovaného kupujícího zadáním jeho emailové adresy a hesla. V případě, že kupující není na webových stránkách www.obchod.tutani.cz zaregistrovaný, bude mu umožněno vytvořit si nový zákaznický účet. Kupující je oprávněn objednat zboží i bez předchozího vytvoření zákaznického účtu.

2.3. Po zadání fakturační a doručovací adresy si kupující zvolí způsob platby za zboží (osobně v hotovosti nebo online převodem). Předtím, než kupující potvrdí svoji objednávku, bude mít právo celou objednávku a zadané údaje zkontrolovat. Jestliže bude mít zájem některou položku změnit, je možné to učinit pomocí tlačítka „Zpět do obchodu“, kterým se kupující vrátí do předešlých kroků v rámci zadávání objednávky. Pokud s podobou objednávky kupující souhlasí, tlačítkem „Krok zpět“ závazně potvrdí objednání zvoleného zboží.

2.4. Závazné potvrzení objednávky zboží ze strany kupujícího je návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva je uzavřena doručením potvrzení objednávky ve formě e-mailové zprávy na e-mailovou adresu, kterou zadal kupující při objednávání zboží, ze strany prodávajícího. Od tohoto okamžiku vznikají mezi prodávajícím a kupujícím vzájemná práva a povinnosti, která jsou vymezena kupní smlouvou a těmito VOP, které jsou její nedílnou součástí. Vzniklou kupní smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody prodávajícího a kupujícího nebo na základě zákonných důvodů.

2.5. Tato kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Informace o závazné objednávce kupujícího a fakturační údaje jsou prodávajícím archivovány za účelem řádného splnění smlouvy v elektronické formě po dobu 5 let s tím, že v případě zájmu kupujícího k nim může být prodávajícím umožněn přístup.  


2.6 Na e-mailovou adresu kupujícího bude kupujícímu zároveň s potvrzením objednávky.

2.7 V případě, že se objednané zboží nachází ve skladu prodávajícího, odeslání zboží se uskuteční do 30 pracovních dnů ode dne závazného uzavření smlouvy, resp. podle tras rozvozu zveřejněných na www.obchod.tutani.cz, které jsou v měsíčním intervalu. 

2.8 Pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak, prodávající je povinen vyřídit objednávku kupujícího do 30-ti dnů od jejího doručení prodávajícímu. Vyřízením objednávky se rozumí dodání zboží řádně a včas.

2.9 S objednávkou zboží kupující zároveň prohlašuje, že byl seznámen se zněním těchto VOP a že s nimi souhlasí. Na tyto VOP je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn, má možnost se s nimi podrobně seznámit a zavazuje se je dodržovat. Potvrzení o souhlasu se zněním těchto VOP spotřebitelem probíhá kliknutím na políčko označujícím seznámení se a souhlas se zněním těchto VOP spotřebitelem před samotným odesláním objednávky zboží.  

2.10 Uzavřením kupní smlouvy strany učinily úplnou dohodu jen ve vztahu k předmětu koupě. Jakákoli jiná ujednání mezi smluvními stranami týkající se předmětu kupní smlouvy pozbývají uzavřením kupní smlouvy platnost.  

2.11. Kupující souhlasí s využitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. 


Čl. III
Práva a povinnosti smluvních stran


3.1 Prodávající má právo, aby mu kupující zaplatil řádně a včas kupní cenu za dodané zboží. Kupující má právo na dodání zboží v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém smluvními stranami vyplývajících ze závazného potvrzení objednávky.
 
3.2 Prodávající je povinen dodat zboží na základě objednávky kupujícího v dohodnutém množství, kvalitě a termínu (vč. příslušného balení) a zabezpečit, aby dodané zboží odpovídalo platným právním předpisům České republiky.

3.3 Prodávající je povinen odevzdat kupujícímu nejpozději společně se zbožím v písemné a/nebo elektronické podobě všechny doklady potřebné pro převzetí a užívání zboží a další doklady předepsané platnými právními předpisy.

3.4 Kupující je povinen převzít zakoupené a/nebo objednané zboží, zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti včetně nákladů vynaložených na doručení zboží, potvrdit v dodacím listě převzetí zboží podpisem svým a/nebo jím pověřené osoby.


3.5 Prodávající má právo stornovat objednávku kupujícího, pokud z důvodu vyprodání zboží, nedostupnosti zboží nebo zásadní změny ceny zboží, není schopný dodat zboží kupujícímu ve lhůtě určené těmito VOP resp. na základě osobní dohody s kupujícím o ceně, která je uvedená na stránkách internetového obchodu, ledaže by se s kupujícím dohodl na náhradním plnění. O stornování objednávky bude kupující informovaný prodávajícím telefonicky a/nebo e-mailem a v případě úhrady kupní ceny a/nebo její části mu budou prodávajícím vráceny finanční prostředky ve lhůtě 14-ti dnů ode dne informování o stornování objednávky na jím určený účet nebo na účet, z kterého byla uhrazena předmětná objednávka, pokud se s prodávajícím písemně nedohodne jinak.

Čl. IV
Cena, vedlejší poplatky


 4.1 Všechny ceny zboží vycházejí z katalogového ceníku prodávajícího, aktuálně vydaného a zveřejněného na internetových stránkách prodávajícího (www.obchod.tutani.cz), které jsou platné k datu objednávky, a pokud není uvedeno jinak, jsou uvedené v české měně, včetně zahrnuté příslušné sazby DPH v souladu s platnou právní úpravou a jsou pro kupujícího konečné. 

4.2 Dodání zboží je podmíněno zaplacením kupní ceny zboží. Kupující je povinný zaplatit kupní cenu zboží v plném rozsahu, platbou na dobírku zboží osobně nebo předem online převodem. V případě platby na dobírku je kupující povinen zaplatit v hotovosti kupní cenu dodaného zboží vč. nákladů na dopravu (přepravné), a to při převzetí zboží. Vlastnictví k prodávané věci přejde na kupujícího až okamžikem zaplacení plné výše kupní ceny.

4.3 Kupující obdrží ke každé zásilce fakturu v tištěné podobě.

Čl.V
Dodací podmínky


5.1 Dodání objednaného zboží se uskutečňuje prostřednictvím dobírky, a to pouze do 50 kg. V případě, že jednotlivé zboží či objednávka jako celek převyšují tento váhový limit (dále jen „nadměrné zboží“), sdělí tuto skutečnost prodávající kupujícímu před dodáním zboží, a to za účelem dohodnutí individuálního způsobu dopravy a přepravního poplatku. V případě, že kupující nebude se způsobem dopravy či přepravním poplatkem souhlasit, má právo do lhůty 24 hodin od sdělení ceny odstoupit od smlouvy. Po dobu běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího, není prodávající v prodlení s dodáním nadměrného zboží. 

5.2 V případě dodání zboží rozvozovou službou, jehož celková hodnota nepřevyšuje 900,- Kč bude prodávající účtovat kupujícímu navíc přepravní poplatek ve výši 79,- Kč včetně DPH (platí pouze pro trasy prodávajícího uvedené na www.obchod.tutani.cz v České republice).

5.3 V případě dodání objednaného zboží v celkové hodnotě, která převyšuje sumu 900,- Kč včetně DPH není účtován přepravní poplatek.

5.4 Dodací lhůty a termíny uvedené v objednávce (pokud nejsou smluvními stranami výslovně v objednávce dohodnuté jako fixní) se můžou po dohodě s kupujícím měnit, a to podle rozsahu a povahy dodávky.

5.5 Za dodání zboží řádně a včas se považuje:
a) převzetí zboží kupujícím
b) umožnění kupujícímu převzít zboží v místě jím určeném k dodání zboží.

5.6 Za okolnosti vylučující odpovědnost prodávajícího s opožděným dodáním zboží se považuje vyšší moc, provozní a technické poruchy, překročení dodacích lhůt subdodavatelem a/nebo zákonem předpokládané okolnosti – v těchto případech prodávající dodá zboží kupujícímu bez zbytečného odkladu po odpadnutí uvedené překážky.

5.7 V případě, že prodávající po potvrzení objednávky zjistí, že objednané zboží se přestalo vyrábět a/nebo výroba byla z jakéhokoliv důvodu zrušená, dodá po dohodě s kupujícím, tomuto namísto objednaného zboží, zboží v době dodání vyráběné, a to se stejnými, příp. porovnatelnými parametry, určené pro dohodnutý účel a za cenu stanovenou v objednávce. 

5.8 Dodání zboží je možné na přání kupujícího dodat i v termoboxu nebo v přepravní bedně. Vratná kauce za tento termobox nebo přepravní bednu je 150,-Kč.

Čl.VI
Nabytí vlastnictví a přechod nebezpečí škody na zboží


6.1 Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží a/nebo když tak neučiní včas, tak v čase, kdy mu byl prodávající připraven doručit zboží řádně a včas, resp. umožnil kupujícímu se zbožím nakládat v místě určeném k dodání zboží, a kupující zboží nepřevezme.

Čl.VII
Ochrana osobních údajů

7.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

7.2 Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště a adresu pro doručení zboží, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

7.3 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

7.4 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

7.5 Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

7.6Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7.7Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

7.8V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

- požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

- požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

7.9Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

7.10Prodávající na svých stránkách používá cookies. Některé z cookies, které používá, jsou nezbytné proto, aby mohly jeho stránky řádně fungovat. Kupující má právo odstranit či blokovat všechny soubory cookies z webových stránek prodávajícího, avšak stránky pak nebudou správně funkční. Více informací je k dispozici na stránkách prodávajícího či telefonicky. V případě souhlasu s užitím cookies při nákupu zboží zaklikne spotřebitel políčko „pokračovat“, čímž cookies akceptuje. 


Čl. VIII
Reklamační podmínky


8.1  Práva a povinnosti smluvních stran z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

8.2 Prodávající přebírá ve smyslu ustanovení § 2113 občanského zákoníku záruku za jakost dodaného zboží, tedy zavazuje se, že zboží bude po dobu jím určenou způsobilé pro použití ke smluvenému účelu a že si zachová smluvené, resp. obvyklé vlastnosti. Vadu zboží je kupující povinen bez zbytečného dokladu poté, co ji zjistil, vytknout (reklamovat) u prodávajícího podle platných reklamačních podmínek. Reklamační podmínky byly zpracovány dle ustanovení občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“). 

8.3 Kupující je povinen předané zboží z objednávky ihned při předání zkontrolovat a zjištěné nedostatky ihned vytknout prodávajícímu na daňovém dokladu k zboží (např. rozmrzlé zboží). Pokud zboží při předání kupujícímu bude vykazovat vady, v jejichž důsledku jej nebude možné užít k jeho účelu, vrátí zboží ihned prodávajícímu nebo jeho zástupci. 

8.4 Kupující je v souladu s ustanovením § 2165 oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od převzetí (dále jen „záruční doba“), s výjimkou 

- zboží prodávané za nižší cenu pro vadu, kvůli níž byla nižší cena ujednána;

- zboží, u nějž je na jeho obalu, nebo návodu připojenému k němu připojenému nebo v reklamě v souladu s právními předpisy uvedena doba (tj. minimální trvanlivost, datum spotřeby nebo obdobná informace), po kterou lze věc použít,

- zboží vadného z důvodu váhy neodpovídající váze zboží objednaného kupujícím v objednávce, nepřekročí-li hmotnostní odchylka 10 % celkové váhy daného objednaného zboží;

- specifické povahy zboží.

8.5 Záruční doba běží od dodání zboží prodávajícím kupujícímu a/nebo od dojití zboží do místa určení podle kupní smlouvy. 

8.6 Prodávající je povinen vydat kupujícímu k jeho výzvě písemné potvrzení (elektronicky) o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje. Prodávající zároveň informuje kupujícího o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemně odůvodní zamítnutí reklamace. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 5-ti pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se účastníci nedohodnou na delší lhůtě. 

8.7 Je-li vada odstranitelná, může se kupující požadovat opravu nebo doplnění toho, co chybí nebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět plnění řádně užívat, může kupující buď odstoupit od kupní smlouvy ve vztahu k danému reklamovanému zboží, nebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

8.8 Nemá-li podle kupní smlouvy zboží náležité vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od kupní smlouvy ve vztahu k danému reklamovanému zboží odstoupit. Neodstoupí-li kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu kupující nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit její součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že kupující nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu způsobilo značné obtíže.

Čl. IX
Odstoupení od kupní smlouvy

9.1 Prodávající je oprávněný odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží a/nebo když výrobce, dovozce a/nebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu a/nebo vykonal tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy a/nebo z důvodů vyšší moci a/nebo když ani při vynaložení veškerého úsilí, které může být od něho spravedlivě požadováno, není schopný dodat zboží kupujícímu ve lhůtě určené těmito VOP a/nebo v ceně, která je uvedená v internetovém obchodě www.obchod.tutani.cz. Prodávající je povinen o této skutečnosti bezodkladně informovat kupujícího a vrátit mu příp. uhrazenou kupní cenu za zboží dohodnutou v kupní smlouvě ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy převodem na účet určený kupujícím.

9.2 Kupujícímu vzniká právo na odstoupení od kupní smlouvy za podmínek upravených občanským zákoníkem, tedy do 14 dnů ode dne převzetí zboží (i jednotlivé položky zboží), a to i bez uvedení důvodu. 


9.3 Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že prodávající včas a řádně splnil svoje informační povinnosti podle ustanovení § 9 a násl. zákona o ochraně spotřebitele.

9.4 Odstoupení od smlouvy musí kupující učinit písemnou formou ve smyslu platných právních předpisů a doručit jej prodávajícímu. Odstoupení od kupní smlouvy musí obsahovat identifikaci kupujícího, číslo a datum objednávky, přesnou specifikaci zboží, způsob jakým má prodávající vrátit už přijaté plnění, především číslo účtu a/nebo poštovní adresu a případně důvod odstoupení od smlouvy. Zároveň s odstoupením od kupní smlouvy je kupující povinen na vlastní náklady doručit prodávajícímu nepoškozené zboží spolu s příslušenstvím (vč. dokladu o zaplacení apod.). To znamená, že kupující musí prodávajícímu vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí kupující prodávajícímu poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží zcela nebo zčásti poškozeno, znečištěno nebo není zcela vráceno, je prodávající oprávněn uplatnit vůči kupujícímu kompenzaci (náhradu škody) za snížení hodnoty vraceného zboží, resp. za náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu. Prodávající si vyhrazuje právo započíst svůj nárok z této kompenzace na vracenou kupní cenu, její výši je však povinen prokázat. Prodávající pak vrátí kupujícímu jen takto sníženou kupní cenu.  

9.5. Při odstoupení od smlouvy může kupující využít odstoupení od smlouvy, jehož aktuální znění je zveřejněné na internetových stránkách prodávajícího www.obchod.tutani.cz. Po obdržení takového odstoupení od smlouvy od kupujícího potvrdí v souladu s ustanovením § 1830 občanského zákoníku prodávající kupujícímu jeho přijetí. 

9.6. Prodávající není v prodlení s vracením kupní ceny, pokud kupující prodávajícímu nevrátí zakoupené zboží spolu s doručením odstoupení od smlouvy. Kupující je v případě odstoupení od smlouvy povinen zaslat či předat zakoupené zboží prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Do doby vrácení zboží prodávajícímu nese nebezpečí škody na zboží kupující. V případě odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího nese kupující náklady spojené s navracením zboží prodávajícímu, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. V případě, že prodávajícímu vznikly v souvislosti s odstoupením od smlouvy náklady s vracením zboží kupujícím, je oprávněn si je započíst na vracenou kupní cenu. 

9.7. V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, které není použité, nachází se v nepoškozeném pokud možno původním obalu a není poškozené (rozmrzlé) nebo neúplné, vrátí prodávající ve smyslu § 1832 odst. 1 občanského zákoníku kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy (doručení odstoupení od kupní smlouvy a doručení zboží prodávajícímu) už zaplacenou kupní cenu za zboží uvedené v závazném akceptování objednávky a/nebo její část včetně nákladů na dodání zboží, poníženou o případnou náhradu nákladů spojených s vrácením zboží dle čl. 9.6 VOP 

9.8. Kupující není oprávněn odstoupit od smluv uvedených v ustanovení § 1837 občanského zákoníku, zejména kupující prohlašuje, že si je vědom, že nelze odstoupit od kupní smlouvy týkající se zboží podléhající rychlé zkáze nebo u zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím a/nebo rozmrazeno. Kupující dále nemůže odstoupit od kupní smlouvy, týká-li se zboží, které bylo dodáno v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Čl. X

Alternativní (mimosoudní) řešení spotřebitelských sporů a platforma pro řešení sporů on-line

10.1. Kupující, jako spotřebitel, má v souladu s § 20d zákona o ochraně spotřebitele právo na mimosoudní řešení sporu z uzavřené kupní smlouvy či smlouvy o poskytování služeb. Kontrolním orgánem a orgánem příslušným k přijímání případných stížností kupujícího, jakož i subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/).

10.2. V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line prodávající kupujícího informuje, že byla zřízena platforma pro řešení sporů on-line, na níž se kupující, v případě, že bude usilovat o mimosoudní řešení sporů, může obracet. Elektronický odkaz na tuto platformu je uveden na internetových stránkách prodávajícího (http://ec.europa.eu/consumers/odr/). 

Čl. XI

Další práva a povinnosti smluvních stran

11.1 Kupující není oprávněn používat (zasahovat nebo užívat) webové stránky www.obchod.tutani.cz způsobem, jenž by mohl mít negativní vliv na provoz těchto webových stránek a/nebo v rozporu s právy ostatních kupujících.

11.2 Kupující užívá webové stránky www.obchod.tutani.cz na vlastní riziko a je si vědom, že obrázky zboží jsou pouze ilustrativní a podléhají ochraně podle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Tutani s.r.o. neodpovídá kupujícímu nebo třetí osobě za škody vzniklé v souvislosti s využitím webových stránek www.obchod.tutani.cz.

11.3 Tutani s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv omezit nebo ukončit přístup a/nebo registraci kupujícího nebo jiné třetí osoby k webovým stránkám www.obchod.tutani.cz.

11.4 Kupující prohlašuje, že si je vědom, že Tutani s.r.o. není ve vztahu ke kupujícímu vázán kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1, písm. e) občanského zákoníku.

11.5 Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, případně osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedené v objednávce.

11.6 Tutani s.r.o. je oprávněna prodej zboží na webových stránkách www.obchod.tutani.cz kdykoli ukončit.


Čl. XII.
Závěrečná ustanovení

12.1 Na práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravená těmito VOP se přiměřeně použijí ustanovení občanského zákoníku, zákona o ochraně spotřebitele a ostatní příslušné všeobecné právní předpisy platné a účinné v České republice. Příslušné smlouvy lze uzavřít jen v českém jazyce, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Řešení případných sporů je plně v jurisdikci soudu České republiky místně příslušného podle sídla Tutani s.r.o.

12.2 Tyto VOP nabývají účinnosti vůči kupujícímu odesláním elektronické objednávky zboží kupujícím, kde kupující odsouhlasil seznámení se s jejich obsahem a souhlas s jejich použitím.

12.3 Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto VOP přečetl, že jsou mu známa všechna práva a povinnosti z nich vyplývající, rozumí jim a v celém rozsahu s nimi souhlasí.  

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Tyto podmínky nabývají platnosti dne 1.1.2020